تمامی اطلاعات از جمله نام و نام خانوادگی، ایمیل، کد ملی و شماره همراه نزد ما محفوظ می ماند و فقط جهت ثبت نام در این اپلیکیشن و ارتباط ما با کاربر به کار میرود و هیچ گونه دسترسی به سایر محتوای کاربر نداریم❤️